.

23 بهمن، سالروز تاسیس شرکت مهندسی آب و خاک قدس رضوی
شرکت مهندسی آب و خاک قدس رضوی در تاریخ 23/11/1370 با مشارکت آستان قدس رضوی به میزان 51 درصد سهام و وزارت جهاد کشاورزی (شرکت مهندسی آب وخاک کشور) به میزان 49 درصد سهام تشکیل و فعالیت خود را آغاز کرده است.
 
 
 
.گزارش روز
. گفت و گوی روز