.

شرکت کشت و صنعت سرخس
شرکت کشت وصنعت سرخس در سال 1365 تأسیس و طی شماره 1302 به ثبت رسید. هدف از ایجاد شرکت کشت و صنعت آستان قدس سرخس انجام فعالیت های کشاورزی، باغداری دامداری و دامپروری و طرح‌ های توسعه است که مطابق اصول علمی طراحی می شود.
 
 
 
.گزارش روز
. گفت و گوی روز