.

مؤسسه خدمات عمران و توسعه خراسان
موسسه خدمات عمران و توسعه خراسان بزرگ ابتدا با نام طرح جابه جایی و اسکان شروع به کار کرد. این موسسه با نگرش به عملکرد مثبت و بازده مفید با نام طرح عمران و مسکن قدس رضوی طبس گسترش یافت و پس از 2 سال با نام سازمان عمران و توسعه جنوب خراسان در 21 دی ماه 1370 تاسیس شد که به شماره 339 به ثبت رسیده است.
 
 
 
.گزارش روز
. گفت و گوی روز